Term of Services

 • Term of Services
outlawz news detail header decoration

กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม OUTLAWZ

ข้อตกลงการใช้งาน EXE ID

การสมัคร EXE ID ของเกม OUTLAWZ ให้เป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ได้กำหนดไว้
 • ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่บริษัทฯ ร้องขอเท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทางบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการทุกกรณี
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศไว้
 • กรณีที่มีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการเกิดขึ้น อาทิเช่น
  1. 1. การใช้โปรแกรมช่วยเล่น
  2. 2. มีเจตนาหลอกลวงให้เกิดความเสียหายต่อไอดีของผู้ใช้บริการอื่น
  3. 3. มีกรณีพิพาทหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอื่น
 • ผู้ใช้บริการมีความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ระงับการใช้งาน EXE ID ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • การกระจายข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด หรือตัวบุคคล มีโทษระงับการให้บริการ 3 วัน หรือดำเนินคดีตามกฏหมายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม OUTLAWZ

การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการตั้งชื่อตัวละคร (Character Name), การตั้งชื่อปาร์ตี้ (Party Name), การตั้งชื่อสมาคม (Guild Name), การตั้งฉายาตัวละคร และการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการสนทนาภายในช่องสนทนาภายในเกม (Chat) รวมถึงการประกาศข้อความ หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีผลต่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและตัวเกม หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ช่องสนทนา (Chat) ด้วยการส่งข้อความสนทนาหรือการประกาศซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเพื่อมีเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้ใช้บริการอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา (Chat) นั้นได้ตามปกติ (Flood Message) หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการพนัน ภายในเกมส์ OUTLAWZ

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการซื้อขายหรือมีเจตนาซื้อขายหน่วยเงินภายในเกม (Union Dollar) และไอเทมภายในเกม โดยแลกเปลี่ยนกับหน่วยเงินจริง ภายในตัวเกมโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อขายหน่วยเงินภายในเกม (Union Dollar) หรือไอเทมภายในเกม หรือประโยครูปแบบใดก็แล้วแต่ที่ส่อถึงเจตนา หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำการซื้อหรือขายหรือมีเจตนาที่จะซื้อหรือขาย ID และข้อมูลตัวละคร รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อหรือขาย ID และข้อมูลตัวละคร หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ID ของตัวเองให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่นด้วยความเต็มใจหรือความไม่ระมัดระวังก็ตาม ทางผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของ ID ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายทั้งหมดของ ID ตัวเองแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงรับโทษต่างๆ ที่ทางทีมงานได้ระบุไว้
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาในการเล่นการพนันภายในเกม เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยเงินในเกม หน่วยเงินจริง หรือไอเทมภายในเกม เช่น การใช้ Emoticon เพื่อการพนัน เป็นต้น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และผู้ใช้บริการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหายจากการถูกระงับไอดี ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้
 • การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามภายในเกม อาทิเช่น การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้ใช้บริการอื่นโดยใช้หน่วยเงินภายในเกม (Union Dollar) โปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบ ให้ยืม โอนไอเทมแก่ผู้ใช้บริการอื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาฉ้อโกง เช่น การตั้งร้านค้าราคาไม่ตรงกับที่ขาย หรือการขายไอเทมประเภทคล้ายคลึงกันในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล หากพบเจอครั้งแรกขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานไอดี 7 วัน ครั้งที่ 2  ระงับการใช้งานไอดี 30 วัน และครั้งที่ 3 ระงับการใช้งานไอดีถาวร

การใช้โปรแกรม "โกง" และโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกม

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ทำการโฆษณา แจกจ่าย ข้อมูลเซิฟเวอร์ที่ผิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ (BOT) โปรแกรมโกง โปรแกรมที่ช่วยดัดแปลงข้อมูลเกม หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ OUTLAWZ หรือบริษัท Electronics Extreme หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ (BOT) โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกับการเล่นเกม OUTLAWZ หรือโปรแกรมใดก็ตามที่ทำให้สามารถเล่นเกมได้อัตโนมัติ และไม่เกี่ยวข้องกับ OUTLAWZ หรือบริษัท Electronics Extreme รวมถึงผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวแต่รับผลประโยชน์จากการใช้ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน
 • ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็น BOT ทางทีมงานจะตัดสินจากลักษณะดังนี้
  • - กระทำการอย่างอื่นได้แต่ไม่ตอบสนอง หรือสื่อสารกับทีมงาน
  • - ลักษณะการเล่นไม่เป็นธรรมชาติ เช่น เดินไปตีที่เดิมซ้ำๆ และกลับมานั่งตรงจุดเดิม
 • หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ดัดแปลงแก้ไข ข้อมูล Data ดั้งเดิมของตัวเกม OUTLAWZ ในทุกกรณี! หรือ ใช้งาน Data ซึ่งไม่ตรงกับที่ทางบริษัท Electronics Extreme เปิดให้บริการ ไม่ว่าการดัดแปลงนั้นจะส่งผล หรือไม่ส่งผลต่อผู้เล่นท่านอื่นก็ตาม หากพบการกระทำผิดฝ่าฝืน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการไอดีดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อดักจับข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • กฎ กติกาเพิ่มเติมภายในเกมส์ OUTLAWZ

  • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้ Bug ใดๆ ก็ตามที่ผิดปกติภายในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือที่ส่งผลกระทบต่อระบบเกมและผู้ใช้บริการอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ 30 วัน ไปจนถึงถาวร รวมไปถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ
  • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้ง หรือขัดขวางรวมถึงสร้างอุปสรรคแก่ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 15 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 30 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร
  • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแอบอ้างหรือมีเจตนาแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน หรือกล่าวถึงในลักษณะอวดอ้างว่ารู้จักทีมงานเกม OUTLAWZ หรือทีมงานบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นและบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวรและอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการติดตามเคส Hack ID / Item หายในทุกกรณี

  หมายเหตุ

  • ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการกระทำผิดตามกฎที่ทีมงานระบุไว้ ทางทีมงานสามารถดำเนินการลงโทษได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้การตัดสินของทีมงานยึดตามหลักฐานที่ผู้ใช้บริการอื่นที่ได้รับความเสียหายจัดส่งให้ในรูปแบบ Video Clip เท่านั้น โดยทีมงานจะพิจารณาตามความชัดเจนที่ปรากฎในหลักฐานที่ได้รับ
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานในรูปแบบ Video Clip ที่มีการตัดต่อ ดัดแปลง หรือส่งหลักฐานเท็จเพื่อเจตนาใดๆ ก็ตามที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการอื่นเสียหาย ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลงโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
  • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรเก็บข้อมูล ID และ Password ของตัวเองเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง ซึ่งเจ้าของ ID ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
  • ในกรณีที่ทีมงานต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบไอดีหรือตัวละครของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ความร่วมมือแก่ทีมงาน หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีการขัดขวางหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของทางทีมงาน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษตามกฎที่ระบุไว้
  • เมื่อผู้ใช้บริการสมัคร EXE ID เสร็จสิ้น ถือเป็นการยินยอมรับกฎ กติกาตามที่ทางทีมงานได้กำหนดไว้ทุกประการ และยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ กติกาที่ได้ระบุไว้
  • หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎ กติกาการใช้งานไม่ว่าเกมใดๆ ของทางบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด จนเป็นเหตุให้ถูกระงับการให้บริการ EXE ID ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ใช้บริการเข้าใจและยินยอมกับกฎ กติกา มารยาทที่ทางทีมงานระบุไว้ทุกประการ และหากผู้ใช้บริการรับโทษจากการทำผิดกฎ กติกาข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ต้องถูกระงับไอดีทั้งชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์

     สำหรับผู้ใช้ข้อมูลออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ ทางบริษัท Electronics Extreme จึงมีมาตรการป้องกันตรวจสอบสม่ำเสมอ และเลือกใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดเทียบเท่าเว็บไซต์ธนาคาร แต่นอกเหนือจากระบบที่ดีแล้ว หากผู้ใช้ตระหนักถึงการป้องกันข้อมูลส่วนตัว ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ จึงขอแนะนำ เผยแพร่ ตัวอย่างความรู้ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้

การป้องกันข้อมูลส่วนตัว

 • วิธีที่ 1 การตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก โดยทั่วไปเพื่อความปลอดภัยควรตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อเล่น ชื่อสัตว์เลี้ยง หรือคำที่ตนเองชอบพูดถึงบ่อย ที่สำคัญ ภายหลังที่ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากแล้ว ก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ ด้วย รวมถึงระมัดระวังการใส่รหัสผ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น และควรตั้งรหัสผ่านสำหรับการใช้งานไม่ซ้ำกับบัญชีเว็บ หรือเกมที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ
 • วิธีที่ 2 ป้องกันภัยร้ายจาก phishing ซึ่งเป็นการหลอกลวงในรูปแบบการปลอมแปลงเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความที่สร้างขึ้นหลอกให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น บัญชีใช้งานและรหัสผ่าน (Username / Password) หรือหมายเลขบัตรประจำตัว ซึ่งการใช้เว็บไซต์เกมในเครือ Electronics Extreme ต้องตรวจสอบให้ดี เพราะ url จะเป็น HTTPS และมีสัญลักษณ์ "Valid Certificate" รูปกุญแจสีเขียว พร้อมแสดงชื่อ "Electronics Extreme Limited [TH]" ด้วย
 • วิธีที่ 3 ใช้ social networking ด้วยความระมัดระวัง ปัจจุบันมีการใช้เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ผู้ใช้งานควรกำหนดระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่บนเว็บเครือข่ายสังคมดังกล่าว พร้อมทั้งไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด สำหรับผู้ใช้ Facebook แนะนำให้ใช้งาน two-factor authentication เพื่อรับการยืนยันทาง sms ทุกครั้งเมื่อมีการล็อกอินที่น่าสงสัย
 • วิธีที่ 4 ระมัดระวังการแอบอ้างตัวเป็นทีมงานจากบุคคลที่น่าสงสัย โดยทางทีมงานบริษัท Electronics Extreme ไม่มีนโยบายในการขอ Password ไม่ว่ากรณีใดๆจากผู้เล่นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอผ่านทางตัวเกม OUTLAWZ หรือผ่านทางหน้าแฟนเพจ OutlawZ Thailand ก็ตาม รวมถึงไม่มีนโยบายส่ง Link URL ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือให้ผู้เล่นเช่นกัน

ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดในเว็บไซต์ของบริษัท ELECTRONICS EXTREME

การใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อยกระดับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัท Electronics Extreme ได้ลงทุนใช้ระบบ  SSL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาป้องกันภัยคุกคามชนิดนี้โดยตรง และ verified ด้วยชื่อบริษัทถูกต้อง ทำให้ได้มาตรฐานสูงเท่ากับเว็บไซต์ธนาคาร ซึ่งผู้ใช้จะสังเกตได้จาก HTTPS และมีสัญลักษณ์ "Valid Certificate" รูปกุญแจสีเขียว พร้อมแสดงชื่อ "Electronics Extreme Limited [TH]"

COPYRIGHT © Free Reign Entertainment LLC,
a Delaware Limited Liability Company.
Published by Electronics Extreme Co., Ltd. All Rights Reserved.